Woning zoeken

Subsidie

De provincie Noord-Holland stelt ten behoeve van CPO een subsidiepot beschikbaar voor de initiatieffase. De subsidie bedraagt 75% van het bedrag tot een maximum van € 15.000,- per initiatief.

Eisen hiervoor zijn:

 • De particulieren dienen zich te hebben verenigd in een stichting met volledige rechtspersoonlijkheid.
 • De subsidie niet minder dan € 5.0000,- bedraagt.
 • De actie waarvoor de subsidie bedoelt is mag nog niet zijn ondernomen.
 • In het projectplan komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Een indicatie van het aantal en typen woningen;
  • Een indicatie van de stichtingskosten van de woningen;
  • Een indicatie van de kosten van de gronden;
  • De juridische en planologische haalbaarheid van de realisatie van de woningen;
  • Een investeringsbegroting waaruit de economische haalbaarheid van de realisatie van de woningen blijkt;
  • De projectorganisatie;
  • De planning en de realisatiestermijn van de realisatie van de woningen;
  • De beheersing van het projectrisico;
  • Een conclusie over de haalbaarheid van de realisatie van de woningen.

Voor de verdere planontwikkeling, PvE, VO, DO is een renteloze lening beschikbaar van maximaal € 4.000,- per woning en maximaal € 80.000,- per initiatief.

Meld u aan voor een initiatief bij een van de plaatsen waar M4 Wonen actief is, zodat wij voor u de subsidiepot kunnen aanboren.